templatemo header
templatemo header
templatemo facebook
templatemo twitter
templatemo googleplus
Havarijná služba elektroinštalácii
V prípade poruchy elektroinštalácie volajte:

Revízny technik VTZe: 0944 259 159

Havarijný výjazd od 80 - 160 Eur

Naši klienti ktorí majú uhradený mesačný poplatok 1,49€ alebo 1,89€ majú zvýhodnenú cenu havarijného výjazdu od 6 Eur. Firma Unieltech garantuje! Maximálnu cenu opravy elektroinštalácie na 17,88 € čo je suma ročného poplatku za havarijnú službu.
Firma Unieltech vznikla v Auguste roku 2010. Vlastníme osvedčenia a oprávnenia k podnikateľskej činnosti podla §47 ods.2 v spojení s §66b zákona č.455/1991 Zb.

Hlavnou činnosťou firmy Unieltech je poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky. Zameriavame sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie malého až stredného charakteru.

Pre poskytovanie serióznych a kvalitných služieb, disponujeme následnými osvedčeniami a oprávneniami:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§21 vyhlášky 718/2002 Z.z

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§16 zákona NRSR 124/2006 Z.z – §22 Samostatný elektrotechnik.

Certifikát IES-certifikačný stupeň E/SK/B/I/bbb/27518b.

Certifikát Plena Voice Alarm System (Projektovanie,návrh,inštalácia,servis).

Oprávnenie kontroly EPS BOSCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002.

Oprávnenie inštalácie a opravy EPS BOCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002.

Osvedčenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa §9 pism a) vyhl.č 374/1990.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z vydané v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z §23– Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu.

Osvedčenie vydané podľa §7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ynení neskorších predpisov a §14 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na §16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. na činnosť:RT - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§24) v rozsahu: E2A - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

1
Revízie VTZ elektrických a bleskozvodov.
Metrel - EurotestXD MI3155 EU

Revízie VTZ elektrických smie vykonávať len kvalifikovaná osoba tzv. Elektrotechnik špecialista §24 , revízny technik. Pri práci používame najlepšie a najdrahšie revízne prístroje ktoré v rukách naších odborníkov predstavujú to najlepšie čo si môžete dovoliť. Dôrazne dbáme na to aby naši revízny technici mali platné všetky náležitosti - aktualizačné odborné prípravy, lekárske prehliadky, kalibrácie prístrojov, dokladovanie prístupu k aktuálnim STN normám. V opačnom prípade sú realizované revízne správy neplatné!!!

Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov.
Metrel - DeltaGT MI3309 BT

Na elektrické náradie alebo spotrebič sa udeľuje záruka 2 roky čím výrobca garantuje bezpečnosť výrobku. Tieto spotrebiče vydržia omnoho dlhšie avšak už bez garancie funkčnosti a bezpečnosti výrobku. Preto je nutné robiť pravidelné revízie týchto spotrebičov aby sa vylúčilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

Kontrola a údržba elektroinštalácie.
Kontrola, Údržba, Opravy a Rekonštrukcia elektroinštalácie.

Elektroinštalácia ako celok si pre svoje bezporuchové a bezpečné fungovanie vyžaduje servis resp. údržbu elektroinštalácie ktorú smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník Elektrotechnik. Vykonávanie takejto údržby je predpísané každé dva roky. Srdcom tejto elektroinštalácie je elektrický rozvádzač v ktorom sú umiestnené ochranné prvky Ističe, Poistky, Prúdové Chrániče ktoré Vám zaručujú bezpečnosť za predpokladu že sa táto údržba vykonáva. V prípade že ste údržbu nevykonávali už dlhšiu dobu môže to mať vplyv na funkčnosť a bezpečnosť celej elektroinštalácie. Nastane poruchový stav pri ktorom sa Vám poškodí elektrický spotrebič hlavne elektronika: počítač, televízor. Stretli sme sa aj s poruchami pri ktorých sa dostala elektrika na plech od práčky dvere od chladničky a pod. Neváhajte a nechajte si spraviť údržbu tohto zariadenia Našimi odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

2
HAVARIJNÁ SLUŽBA
PONÚKAME VÁM RIEŠENIA NÁHLYCH PORÚCH VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ VTZ - ELEKTRICKÝCH.
templatemo price img
PANELOVÝ BYT 1,49 / mesačne
 • Poruchová služba 24h denne.
 • 365 dní v roku + víkendy a sviatky.
 • Príchod technika do jednej hodiny.
 • Hodinová sadzba elektrotechika 2€/h
 • Cestovné náklady paušál 4€.
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
RODINNÝ DOM 1,89 / mesačne
 • Poruchová služba 24h denne.
 • 365 dní v roku + víkendy a sviatky.
 • Príchod technika do jednej hodiny.
 • Hodinová sadzba elektrotechika 2€/h
 • Cestovné náklady paušál 4€.
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
BYTOVÝ DOM 249 / mesačne
 • Poruchová služba 24h denne.
 • 365 dní v roku + víkendy a sviatky.
 • Príchod technika do jednej hodiny.
 • Hodinová sadzba elektrikár 18€/h
 • Cestovné náklady paušál 4€.
 • Opravy v bytoch a spol. priestoroch.
3
templatemo work
NAŠE SLUŽBY
SME PROFESIONÁLNI ELEKTROTECHNICI.

Pracovníci firmy unieltech elektroinštalácie sú elektrotechnici s mnohoročnými skúsenosťami, poctivo vybraná elita v obore.

 • Opravy elektroinštalácie, promtné identifikovanie skutočnej závady a jej odstránenie.
 • Údržba elektroinštalácie, úplná kontrola elektroinštalácie súpis závad a ich následné odstránenie 150 Eur.
 • Kontrola elektroinštalácie - základná kontrola elektroinštalácie 45 Eur.
 • Projektovanie (elektroinštalácie) VTZ elektrických - projekt prípojky rodinného domu, projekt rodinného domu, bytu, chaty, prevádzky.
 • Montáž (elektroinštalácie) VTZ elektrických - elektrické prípojky, bleskozvody, byty, domy, výrobné haly a prevádzky.
 • Návrh a montáž bleskozvodov a ich revízie.
 • Revízie elektroinštalácie - VTZ elektrických.
 • Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov.
 • Havaríjná služba a opravy.
 • Audio a video telefóny - systémy otvárania dverí - domove vrátniky a telefóny - montáž, návrh, opravy a servis.
 • Návrh a montáž kamerových systémov CCTV, IP a servis.
 • Návrh a montáž elektronických zabezpečovacích systémov EZS, ALARMY
 • Návrh a montáž štruktúrovanej kabeláže PC siete LAN, televízne rozvody satelitné systémy a montáž rádio reléových spojov
 • Oprava a servis počítačov, notebookov a telefónov software a hardware.
 • Servis porúch internetového pripojenia, sieti LAN, wifi routre a konfigurácie nastavovanie zabezpečenia.
  Fakturačné údaje:
  Tomáš Hochštein Unieltech IČO: 45672334 DIČ: 1079060444 Čislo živnostenského registra: 670-20064
  96231 Sliač, Rybárska 40/410
4
Kontakt
  TOMÁŠ HOCHŠTEIN - UNIELTECH
  Mobil: 0944 259 159
  Email: unieltech@gmail.com
  ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA - REVÍZNY TECHNIK VTZ - ELEKTRICKÝCH.