templatemo header
templatemo header
facebook
instagram
NONSTOP 365/7/24
Sme vždy pripravení Vám pomôcť, keď to najviac potrebujete! V prípade poruchy elektroinštalácie volajte:
Revízny technik 0944 259 159.

Pre objednanie havarijnej služby,
alebo služby hodinového manžela,
pošlite SMS na 0944 259 159 vo formáte:

Typ služby: havarijná služba, alebo hodinový manžel:
uvedte svoje meno a priezvisko, adresu, mobil, e-mail.

Klienti, ktorí majú uhradený poplatok havarijnej služby ONE+ 6 € / mesačne, majú opravy elektroinštalácie ZADARMO. Doprava revízneho technika a materiálu je ZADARMO, telefonická podpora 24h / denne je ZADARMO.

Podružný materiál potrebný k odstráneniu poruchy je ZADARMO! Počet poruchových výjazdov počas aktívnej služby ONE+ je obmedzený na 2 poruchy za mesiac.

SLUŽBA ONE+ je bez viazanosti. Príchod revízneho technika je do 3 hodín od nahlásenia poruchy.

Registračný poplatok je 5 €
Deaktivačný poplatok 5 €

1
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.
Metrel - EurotestXD MI3155 EU

Revízie VTZ, vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov smie vykonávať len kvalifikovaná osoba tzv. Elektrotechnik špecialista podľa §24 - revízny technik. Pri práci používame najlepšie a najdrahšie revízne prístroje, ktoré v rukách našich odborníkov predstavujú to najlepšie, čo si môžete dovoliť. Dôrazne dbáme na to, aby naši revízni technici mali platné všetky náležitosti - aktualizačné odborné prípravy, lekárske prehliadky, kalibrácie prístrojov, dokladovanie prístupu k aktuálnym STN normám. V opačnom prípade sú realizované revízne správy neplatné.

Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov.
Metrel - DeltaGT MI3309 BT

Na elektrické náradie alebo spotrebič sa udeľuje záruka 2 roky, čím výrobca počas tejto doby garantuje bezpečnosť výrobku. Takéto spotrebiče prevažne vydržia omnoho dlhšie, avšak už bez garancie funkčnosti a bezpečnosti výrobku. Preto je nutné robiť pravidelné revízie týchto spotrebičov, čím sa vylúči riziko úrazu elektrickým prúdom.

Kontrola a údržba elektroinštalácie.
Kontrola, údržba, opravy a rekonštrukcia elektroinštalácie.

Elektroinštalácia ako celok si pre svoje bezporuchové a bezpečné fungovanie vyžaduje servis resp. údržbu elektroinštalácie, ktorú smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník - Elektrotechnik. Vykonávanie takejto údržby odporúčame každé dva roky. Srdcom tejto elektroinštalácie je elektrický rozvádzač, v ktorom sú umiestnené ochranné prvky - ističe, poistky, prúdové chrániče, ktoré Vám zaručujú bezpečnosť za predpokladu, že sa táto údržba vykonáva pravideľne. V prípade, že ste údržbu nevykonávali už dlhšiu dobu, môže to mať vplyv na funkčnosť a bezpečnosť celéj elektroinštalácie. Nastane poruchový stav, pri ktorom sa Vám poškodí elektrický spotrebič, hlavne elektronika: počítač, televízor… Stretli sme sa aj s poruchami, pri ktorých sa dostala elektrika na plech od práčky, dvere od chladničky a pod. Neváhajte a nechajte si spraviť údržbu tohto zariadenia našimi odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

2
HAVARIJNÁ SLUŽBA ONE+ a HODINOVÝ MANŽEL
Ponúkame Vám riešenie v prípade náhlych porúch elektroinštalácie a havárii v domácnosti formou paušálnych služieb.

AKO TO FUNGUJE?

V cene paušálu Vám zabezpečíme 24 hodinovú pracovnú pohotovosť 7 dní v týždni, 365 dní v roku!

Sme tu pre Vás! Vždy, keď urgentne potrebujete pomoc!

Všetky opravy sú ZADARMO! - Doprava k Vám je ZADARMO! - Pomoc po telefóne je ZADARMO!

Platíte len za mesačný paušál, žiadné iné poplatky, alebo spoluúčasť nikdy neplatíte!
templatemo price img
Havarijná služba ONE+ 6,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 5€.
 • Poruchová služba 24h denne.
 • Elektroinštalačné práce: ZADARMO.
 • Príchod technika do 3 hodín.
 • Cestovné náklady: ZADARMO.
 • Telefonická podpora: ZADARMO.
templatemo price img
Hodinový manžel 15,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 5€.
 • Hodinový manžel 24h denne.
 • Remeselnícke práce ZADARMO.
 • Príchod manžela do 3 hodín.
 • Cestovné náklady ZADARMO.
 • Telefonická podpora ZADARMO.
templatemo price img
Služby bez paušálov 100,00 / hod
 • Nezmluvných klientov berieme len v prípade voľných kapacít!
 • Elektroinštalačné práce 100 Eur / hod.
 • Doprava paušálne 20 Eur.
 • Príchod technika po dohode.
 • Remeselnícke práce 100 Eur / hod.
 • Doprava manžela paušálne 20 Eur.
 • Obstaranie materiálu 50 Eur.
 • Bez telefonickej podpory.
3
templatemo work
NAŠE SLUŽBY
  Unieltech - Elektroinštalácie
  Hodinový manžel
Pracovníci firmy unieltech elektroinštalácie sú elektrotechnici s mnohoročnými skúsenosťami, poctivo vybraná elita v obore.

 • Opravy elektroinštalácie, promptné identifikovanie skutočnej závady a jej odstránenie.
 • Údržba elektroinštalácie, úplna kontrola elektroinštalácie, súpis závad a ich následné odstránenie od 150 Eur.
 • Kontrola elektroinštalácie - základna kontrola elektroinštalácie - 70 Eur.
 • Projektovanie (elektroinštalácie) VTZ elektrických - projekt prípojky rodinného domu, projekt rodinného domu, bytu, chaty, prevádzky.
 • Montáž (elektroinštalácie) VTZ elektrických - elektrické prípojky, bleskozvody, byty, domy, výrobné haly a prevádzky.
 • Návrh a montáž bleskozvodov a ich revízie.
 • Revízie elektroinštalácie - VTZ elektrických.
 • Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov.
 • Havarijná služba a opravy.
 • Audio a video telefóny - systémy otvárania dverí - domové vrátniky a telefóny - montáž, návrh, opravy a servis.
 • Návrh a montáž kamerových systémov CCTV, IP a servis.
 • Návrh a montáž elektronických zabezpečovacích systémov EZS, ALARMY.
 • Návrh a montáž štrukturovanej kabeláže PC siete LAN, televízne rozvody satelitné systémy a montáž rádio releových spojov.
 • Oprava a servis počítačov, notebookov a telefónov software a hardware.
 • Servis porúch internetového pripojenia, sieti LAN, wifi routre a konfigurácie nastavovanie zabezpečena.
  OSVEDČENIA, LICENCIE, KVALIFIKÁCIA, CERTIFIKÁTY

  Firma Unieltech vznikla v Auguste roku 2010. Vlastníme osvedčenia a oprávnenia k podnikateľskej činnosti podla §47 ods.2 v spojení s §66b zákona č.455/1991 Zb. Hlavnou činnosťou firmy Unieltech je poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky. Zameriavame sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie malého až stredného charakteru. Pre poskytovanie serióznych a kvalitných služieb, disponujeme následnými osvedčeniami a oprávneniami: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§21 vyhlášky 718/2002 Z.z Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§16 zákona NRSR 124/2006 Z.z – §22 Samostatný elektrotechnik. Certifikát IES-certifikačný stupeň E/SK/B/I/bbb/27518b. Certifikát Plena Voice Alarm System (Projektovanie,návrh,inštalácia,servis). Oprávnenie kontroly EPS BOSCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Oprávnenie inštalácie a opravy EPS BOCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Osvedčenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa §9 pism a) vyhl.č 374/1990. Licencia na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z vydané v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z §23– Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu. Osvedčenie vydané podľa §7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a nelegalnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ynení neskorších predpisov a §14 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacimi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na §16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. na činnosť:RT - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§24) v rozsahu: E2A - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. • OBCHODNÉ PODMIENKY HAVARIJNEJ SLUŽBY ONE+

 • I. Identifikačné údaje poskytovateľa:
  Tomáš Hochštein Unieltech, Prachatická 9320/1A,96001 Zvolen, ičo: 45672334, dič: 1079060444, 0944 259 159, unieltech@gmail.com, www.unieltech.sk, Obvodný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-20064.
 • II. Rozsah ponúkaných služieb:
  Predmetom poskytovanej služby je HAVARIJNÁ SLUŽBA ONE+. Ide o službu, kde prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech, za odplatu zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť, pre riešenie náhlych poruchových stavov vyhradených technických zariadení elektrických resp. elektroinštalácie.
 • III. Havarijná služba ONE+, vykonávanie opravy, práva a povinnosti: Prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť, pre riešenie opráv náhlych porúch vyhradených technických zariadení elektrických, ktoré vzniknú bez cudzieho zavinenia registrovanému klientovi s riadne uhradným poplatkom za službu na registrovanej adrese VTZ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po nahlásení poruchového stavu vyhradenného technického zariadenia elektrického, vykonať havarijný výjazd a následnú opravu VTZ elektrického. Prevádzkovateľ je povinný si pri oprave elektrického zariadenia počínať tak, aby na predmetnom zariadení nedochádzalo ku škodám a nebolo ohrozené zdravie osôb! Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bozp, a opravy vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a na základe primeraných poznatkov o VTZ elektrických. Zákazník, resp. užívateľ elektroinštalácie je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizovaných opravách elektrického zariadenia a dodržiavať bezpečnostné pokyny a nariadenia pracovníka vykonavajúceho opravu a sprístupniť pracovníkovi všetky časti elektroinštalácie potrebné pre vykonávanie kontroly, meraní fyzikálnych veličín, a iných potrebných úkonov potrebných pre opravu elektrického zariadenia. Pokiaľ táto súčinnosť nebude poskytnutá, prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za opravu a vyhradzuje si právo takúto opravu odmietnuť.
 • IV. Cena havarijnej služby ONE+
  Registračný poplatok služby ONE+ je 5 €, Deaktivačný poplatok služby ONE+ je 5 €. Cena havarijnej služby ONE+ je 6,00 € / mesačne. Elektroinštlašné práce sú ZADARMO. Cestovné náklady sú ZADARMO. Podružný spotrebný materiál do sumy 10 Eur je ZADARMO. Telefonická podpora je ZADARMO.
 • V. Reklamácia, záruka, viazanosť, záverečné ustanovenia:
  Prevádzkovateľ služby poskytuje zákazníkovi na vykonané opravy záruku 180 dní odo dňa vykonania opravy. Pri nedodržaní podmienok zo strany prevádzkovateľa, ako sú omeškanie príchodu pracovníka, je zákaznik oprávnený službu reklamovať a za príslušné obdobie, tj. kalendárny mesiac, v ktorom prevádzkovateľ nedodržal podmienky služby mu bude vrátený mesačný poplatok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať poruchový výjazd v prípade, že zákazník nemá uhradenú platbu za príslušné obdobie, alebo, ak neodborne zasahoval do VTZ elektrického. V pripade ak opravu vykonávajúci pracovník zistí neodborný zásah do vyhradeného technického zariadenia elektrického si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať cenu opravy podľa aktuánych cenníkov prevádzkovateľa a nie podľa zvýhodnených cien služby ONE+. Havarijná služba ONE+ je poskytovaná bez viazanosti! Prevádzkovateľ a zákazník môžu kedykoľvek poskytovanie ako aj odoberanie služby ONE+ ukončiť bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok, o čom je povinný zákazníka neodkladne informovať. Zákazník je oboznámený o elekronickej komunikácii formou emailu a telefonného čísla uvedeného v registrácii. Poskytnuté informácie ako sú meno, adresa, telefonné číslo a e-mail prevádzkovatel využíva len na identifikáciu zákazníka a komunikáciu! V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám! • OBCHODNÉ PODMIENKY SLUŽBY HODINOVÝ MANŽEL

 • I. Identifikačné údaje poskytovateľa:
  Tomáš Hochštein Unieltech, Prachatická 9320/1A,96001 Zvolen, ičo: 45672334, dič: 1079060444, 0944 259 159, unieltech@gmail.com, www.unieltech.sk, Obvodný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-20064.
 • II. Rozsah ponúkaných služieb:
  Predmetom poskytovanej služby je služba HODINOVÝ MANŽEL. Ide o službu, kde prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech, za odplatu zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť, pre riešenie náhlych poruchových stavov resp havárii vo zmluvnom objekte dom alebo byt.
 • III. Služba HODINOVÝ MANŽEL, vykonávanie opravy, práva a povinnosti: Prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť, pre riešenie opráv náhlych porúch, resp. havárii vo zmluvnom objekte dom alebo byt, ktoré vzniknú bez cudzieho zavinenia registrovanému klientovi s riadne uhradným poplatkom za službu na registrovanej adrese. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po nahlásení poruchového stavu v objekte, vykonať havarijný výjazd a následnú opravu. Prevádzkovateľ je povinný si pri oprave počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám a nebolo ohrozené zdravie osôb! Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bozp, a opravy vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zákazník, resp. užívateľ objektu je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizovaných opravách a dodržiavať bezpečnostné pokyny a nariadenia pracovníka vykonavajúceho opravu a sprístupniť pracovníkovi všetky časti objektu potrebné pre vykonávanie kontroly, opravy a iných potrebných úkonov potrebných pre opravu havarijneho stavu. Pokiaľ táto súčinnosť nebude poskytnutá, prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za opravu a vyhradzuje si právo takúto opravu odmietnuť.
 • IV. Cena služby HODINOVÝ MANŽEL
  Registračný poplatok služby HODINOVÝ MANŽEL je 5 €, Deaktivačný poplatok služby HODINOVÝ MANŽEL je 5 €. Cena služby HODINOVÝ MANŽEL je 15,00 € / mesačne. Remesselnícke práce sú ZADARMO. Cestovné náklady sú ZADARMO. Podružný spotrebný materiál do sumy 10 Eur je ZADARMO. Telefonická podpora je ZADARMO.
 • V. Reklamácia, záruka, viazanosť, záverečné ustanovenia:
  Prevádzkovateľ služby poskytuje zákazníkovi na vykonané opravy záruku 180 dní odo dňa vykonania opravy. Pri nedodržaní podmienok zo strany prevádzkovateľa, ako sú omeškanie príchodu pracovníka, je zákaznik oprávnený službu reklamovať a za príslušné obdobie, tj. kalendárny mesiac, v ktorom prevádzkovateľ nedodržal podmienky služby mu bude vrátený mesačný poplatok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať poruchový výjazd v prípade že zákazník nemá uhradenú platbu za príslušné obdobie, alebo, ak neodborne zasahoval do zariadení, alebo vecí súvisiacich s opravou. V pripade ak opravu vykonávajúci pracovník zistí neodborný zásah do vyhradeného technického zariadenia, alebo veci súvisiacich s opravou, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať cenu opravy podľa aktuánych cenníkov prevádzkovateľa a nie podľa zvýhodnených cien služby HODINOVÝ MANŽEL. Služba HODINOVÝ MANŽEL je poskytovaná bez viazanosti! Prevádzkovateľ a zákazník môžu kedykoľvek poskytovanie ako aj odoberanie služby HODINOVÝ MANŽEL ukončiť bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok, o čom je povinný zákazníka neodkladne informovať. Zákazník je oboznámený o elekronickej komunikácii formou emailu a telefonného čísla uvedeného v registrácii. Poskytnuté informácie ako sú meno, adresa, telefonné číslo a e-mail prevádzkovatel využíva len na identifikáciu zákazníka a komunikáciu! V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám!
4